• Home
  • Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SLUŽBY

GENERAL GDPR POLICY SUMMARY

 

1.     DEFINÍCIA

 

1.1.          Správca údajov – spoločnosť Panattoni Development Europe sp .z o.o. so sídlom vo Varšave (00-844), Plac Europejski 1, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000310363,2 N3.

1.2.          Osobné údaje – informácie o fyzickej osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej na základe jedného alebo viacerých špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane IP zariadení, lokalizačných údajov, internetového identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a/alebo iných podobných technológií.

1.3.          Zásady – tieto Zásady ochrany osobných údajov.

1.4.          GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

1.5.          Služba – webová stránka prevádzkovaná správcom údajov na adrese http://www.panattonieurope.com/

1.6.          Užívateľ – akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi Webové stránky alebo využíva jednu alebo viac služieb alebo funkcií popísaných v Zásadách.

2.      SPRACOVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM WEBOVÝCH STRÁNOK

2.1.          V súvislosti s používaním webových stránok užívateľom zhromažďuje správca údajov údaje v rozsahu potrebnom pre poskytovanie jednotlivých ponúkaných služieb, ako aj informácie o činnosti užívateľa na webových stránkach. Nižšie sú popísané podrobné pravidlá a účely spracovania osobných údajov zhromaždených počas používania webových stránok užívateľom

3.      ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

POUŽÍVANIE SLUŽBY

3.1.          Osobné údaje všetkých osôb, ktoré používajú webové stránky (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných technológií), spracováva správca údajov:

3.1.1.          za účelom poskytovania elektronických služieb v rámci sprístupnenia obsahu zhromaždeného na webových stránkach užívateľom – právnym základom pre spracovanie je potom nevyhnutnosť spracovania pre splnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)


 

 

3.1.2.          na analytické a štatistické účely – potom je právnym základom pre spracovanie oprávnený záujem správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní analýz činnosti užívateľov a ich preferencií za účelom zlepšenia používaných funkcií a poskytovaných služieb;

3.1.3.          za účelom prípadného uplatnenia a vymáhania nárokov alebo obrany proti nárokom – právnym základom pre spracovanie je oprávnený záujem správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v ochrane jeho práv;

3.2.          Činnosť užívateľa na webových stránkach, vrátane jeho osobných údajov, je zaznamenávaná v systémových protokoloch (špeciálny počítačový program, ktorý slúži na ukladanie chronologických záznamov obsahujúcich informácie o udalostiach a činnostiach súvisiacich s IT systémom používaným na poskytovanie služieb správcom údajov). Informácie zhromaždené v protokoloch sú spracovávané predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Správca ich spracováva aj na technické a administratívne účely, na účely zaistenia bezpečnosti IT systému a správy tohto systému, ako aj na analytické a štatistické účely – v tomto ohľade je právnym základom spracovania oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

3.3.          Pokiaľ užívateľ na webových stránkach zverejní akékoľvek osobné údaje iných osôb (vrátane ich mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy), môže tak urobiť iba v prípade, že neporušuje zákon a osobné práva týchto osôb.

KONTAKTNÉ FORMULÁRE

3.4.          Správca údajov poskytuje možnosť kontaktovať ho prostredníctvom elektronických kontaktných formulárov. Použitie formulára vyžaduje poskytnutie osobných údajov potrebných pre kontaktovanie užívateľa a zodpovedanie otázky. Užívateľ môže poskytnúť aj ďalšie údaje pre uľahčenie kontaktu alebo vybavenie dotazu. Poskytnutie údajov označených ako povinné je nutné pre prijatie a spracovanie dotazu a ich neposkytnutie má za následok nemožnosť ich spracovania. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné.

3.5.          Osobné údaje sú spracovávané:

3.5.1.          za účelom identifikácie odosielateľa a vybavenia jeho dotazu zaslaného prostredníctvom poskytnutého formulára – právnym základom spracovania je nevyhnutnosť spracovania na splnenie zmluvy o poskytnutí služby (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR); v rozsahu nepovinných údajov je právnym základom spracovania súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

3.5.2.          na analytické a štatistické účely – právnym základom pre spracovanie je oprávnený záujem správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vedení štatistík dotazov zadaných užívateľmi prostredníctvom webových stránok za účelom zlepšenia ich funkčnosti.

NEWSLETTER


 

 

3.6.          Správca údajov poskytuje službu zasielania noviniek osobám, ktoré na tento účel poskytli svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služby zasielania newsletteru a ich neposkytnutie má za následok nemožnosť poskytovania služby zasielania newslettera.

3.7.          Osobné údaje sú spracovávané:

3.7.1.          za účelom poskytovania služby zasielania newsletteru – právnym základom pre spracovanie je nevyhnutnosť spracovania na splnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.7.2.          v prípade zasielania marketingového obsahu Užívateľovi v rámci newslettera – právnym základom pre spracovanie, vrátane použitia profilovania, je oprávnený záujem správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) v súvislosti s vyjadreným súhlasom so zasielaním newslettera;

3.7.3.          pre analytické a štatistické účely – právnym základom pre spracovanie je oprávnený záujem správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v vykonávaní analýz činnosti Užívateľov na Webových stránkach za účelom zlepšenia používaných funkcií;

3.7.4.          za účelom prípadného uplatnenia a vymáhania nárokov alebo obrany proti nárokom – právnym základom pre spracovanie je oprávnený záujem správcu údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v ochrane jeho práv.

PRIAMY MARKETING

3.8.          Osobné údaje užívateľa môže správca údajov použiť aj na to, aby na neho smeroval marketingový obsah prostredníctvom rôznych kanálov, tj e-mailom, MMS/SMS alebo telefonicky. Správca údajov tieto kroky vykonáva iba v prípade, že užívateľ udelil svoj súhlas, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

3.9.          Správca údajov môže v niektorých prípadoch vykonávať priamy marketing aj prostredníctvom tradičnej pošty. O zámere vykonávať tento typ marketingu bude používateľ informovaný zvlášť. Užívateľ má právo vzniesť námietku proti tomuto typu marketingu.

4.      SOCIÁLNE SIETE

 

4.1.          Správca údajov spracováva osobné údaje užívateľov, ktorí navštívia profily správcu údajov na sociálnych sieťach (YouTube, Linkedin, Vimeo, Xing, Instagram, Facebook, Twitter). Tieto údaje sú spracovávané iba v súvislosti s vedením profilu, vrátane informovania užívateľov o činnosti správcu údajov a propagácie rôznych typov akcií, služieb a produktov. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov správcom údajov na tento účel je jeho oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v propagácii vlastnej značky.

5.      PLUGINY SOCIÁLNYCH SIETÍ

 

5.1.          Webové stránky používajú pluginy platforiem sociálnych sietí (Linkedin, YouTube, Xing, Instagram, Facebook, Twitter). Používanie pluginov na webových stránkach vedie k prijímaniu informácií o používaní webových stránok užívateľom (aj keď užívateľ nemá profil na danej sociálnej sieti) danou platformou sociálnych sietí. Správca údajov nepozná účel a rozsah zhromažďovania údajov platformami sociálnych sietí. Podrobné informácie o tejto problematike nájdete na nasledujúcich odkazoch:

LInkedin Privacy Policy

YouTube Privacy Policy

Polityka prywatności Xing

Polityka danych Instagram

Polityka danych Facebook

Polityka prywatności Twitter

6.      SÚBORY COOKIE A ​​PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

6.1.          Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa inštalujú do zariadenia používateľa, ktorý prechádza webové stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie webových stránok – napr. tým, že si pamätajú návštevy používateľa na webových stránkach a činnosti, ktoré používateľ vykonáva.

„SERVISNÉ“ COOKIES

 

6.2.          Správca údajov používa tzv. servisné cookies predovšetkým na to, aby užívateľovi poskytoval služby poskytované elektronicky, a aby zlepšoval kvalitu týchto služieb. Správca údajov a ďalšie subjekty, ktoré mu poskytujú analytické a štatistické služby, preto využívajú súbory cookie ukladaním informácií alebo prístupom k informáciám už uloženým v koncových telekomunikačných zariadeniach užívateľa (počítač, telefón, tablet atď.). Medzi súbory cookie používané na tento účel patria:

6.2.1.          súbory cookie s údajmi zadanými užívateľom (ID relácie) počas trvania relácie (súbory cookie zadané užívateľom);

6.2.2.          overovacie súbory cookie používané pri službách, ktoré vyžadujú overenie počas trvania relácie (overovacie súbory cookie);

6.2.3.          súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na odhaľovanie podvodov v oblasti overovania (bezpečnostné súbory cookie zamerané na užívateľov);

6.2.4.          súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača počas trvania relácie (súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača)

6.2.5.          trvalé súbory cookie slúžiace na prispôsobenie používateľského rozhrania počas trvania relácie alebo o niečo dlhšie (súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania).

 

7.     ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PARTNERMI SPRÁVCU ÚDAJOV

7.1.          Správca údajov a jeho partneri používajú rôzne riešenia a nástroje na analytické a marketingové účely. Základné informácie o týchto nástrojoch sú uvedené nižšie. Podrobné informácie v tomto ohľade nájdete v zásadách ochrany osobných údajov daného partnera.

 

GOOGLE ANALYTICS A LEADFEEDER

 

7.2.          Súbory cookie služby Google Analytics sú súbory používané spoločnosťou Google na analýzu toho, ako používateľ používa webové stránky, na vytváranie štatistík a správ o fungovaní webových stránok. Spoločnosť Google nepoužíva zhromaždené údaje na identifikáciu používateľa a nekombinuje tieto informácie na to, aby umožnila identifikáciu. Podrobné informácie o rozsahu a zásadách zhromažďovania údajov v súvislosti s touto službou nájdete tu.

7.3.          Súbory cookie Leadforensics sú súbory, ktoré spoločnosť Leadforensics používa na určenie miesta, odkiaľ používatelia webových stránok pochádzajú. Na základe zhromaždených údajov v podobe IP adresy, údajov o navštívených stránkach, pôvode užívateľa a času stráveného na webových stránkach – spoločnosť Leadforensics určí, odkiaľ subjekt navštevujúci webové stránky pochádza. Súbor je uložený po dobu 12 mesiacov od jeho umiestnenia do zariadenia používateľa. Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Leadforensic v rámci vyššie uvedenej služby sú k dispozícii tu.

7.4.          Súbory cookie Leady sú súbory používané spoločnosťou Leady.com na určenie miesta, odkiaľ používatelia webových stránok pochádzajú. Na základe zhromaždených údajov v podobe IP adresy, údajov o navštívených stránkach, pôvode užívateľa a času stráveného na webových stránkach spoločnosť Leady určí, odkiaľ subjekt navštevujúci webové stránky pochádza. Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Leady.com v rámci vyššie uvedenej služby sú k dispozícii tu.

7.5.          Súbory cookie LeadFeeder sú súbory používané spoločnosťou LeadFeeder na určenie miesta, odkiaľ používatelia webových stránok pochádzajú. Na základe zhromaždených údajov v podobe IP adresy (zhromažďované sú iba IP adresy pridelené podnikateľským subjektom, zatiaľ čo IP adresy pridelené iným subjektom sú automaticky odmietnuté), údajov o navštívených stránkach, pôvode užívateľa a času stráveného na webových stránkach – spoločnosť LeadFeeder určí, odkiaľ pochádza subjekt , Ktorý webové stránky navštívil. Súbor sa nazýva _lfa a je uložený po dobu 2 rokov od jeho umiestnenia do zariadenia používateľa.

7.6.          Reklamy Google umožňujú zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí v minulosti navštívili dané webové stránky. Google Ads je tiež nástroj, ktorý umožňuje merať účinnosť reklamných kampaní vykonávaných správcom údajov a umožňuje analyzovať také údaje, ako sú napríklad kľúčové slová alebo počet jedinečných používateľov. Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google v rámci vyššie uvedenej služby sú k dispozícii tu.

7.7.          LinkedIn Ads umožňujú zobrazovať reklamy používateľom webových stránok a zároveň umožňujú presné zacielenie reklamy na základe údajov, ako je pozícia a funkcie v organizácii, rozsah činnosti spoločnosti, vzdelanie alebo prítomnosť používateľa v skupinách webových stránok. Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LinkedIn sú k dispozícii tu.

 

8.      SPRÁVA NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE

8.1.          Použitie súborov cookie na zhromažďovanie údajov ich prostredníctvom vrátane prístupu k údajom uloženým v zariadení užívateľa vyžaduje súhlas užívateľa. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

8.2.          Súhlas sa nevyžaduje iba v prípade súborov cookie, ktorých použitie je nevyhnutné pre poskytovanie telekomunikačnej služby (prenos dát za účelom zobrazenia obsahu).

8.3.          Odvolanie súhlasu s používaním súborov cookie je možné prostredníctvom nastavenia prehliadača. Podrobné informácie o tejto problematike nájdete na nasledujúcich odkazoch:

8.3.1.          Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-  explorer-delete-manage-cookies

8.3.2.          Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

8.3.3.          Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.3.4.          Opera:     http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

8.3.5.          Safari:    https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8.4.          Užívateľ si môže kedykoľvek overiť stav svojho aktuálneho nastavenia ochrany osobných údajov v používanom prehliadači pomocou nástrojov dostupných na nasledujúcich odkazoch:

8.4.1.          http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

8.4.2.          http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

9.      UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.          Doba uchovávania údajov spracovávaných správcom údajov závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracovania. Údaje sú spravidla spracovávané počas trvania služby alebo plnenia objednávky, pokiaľ nie je súhlas odvolaný alebo nie je vznesená účinná námietka proti spracovaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom pre spracovanie údajov oprávnený záujem správcu údajov.

9.2.          Doba spracovania údajov môže byť predĺžená, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na zistenie a uplatnenie prípadných nárokov alebo obranu proti nárokom, a po uplynutí tejto doby iba vtedy, ak to bude vyžadovať zákon a v zákonom požadovanom rozsahu. Po uplynutí doby spracovania sú údaje nevratne vymazané alebo anonymizované.

10.   PRÁVA POUŽÍVATEĽA

 

10.1.       Pokiaľ sú údaje užívateľa spracovávané na základe súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním správcu údajov alebo využitím funkcií dostupných na webových stránkach.

10.2.       Užívateľ má právo na prístup k údajom a právo požadovať ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov, ako aj právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov.

10.3.       Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov na marketingové účely, pokiaľ k spracovaniu dochádza v súvislosti s oprávneným záujmom správcu údajov, a (z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou užívateľa) v ďalších prípadoch, keď je právnym základom pre spracovanie údajov oprávnený záujem správcu údajov ( napr. v súvislosti s vykonávaním analytických a štatistických účelov).

10.4.       Ďalšie informácie o právach vyplývajúcich z GDPR nájdete tu.

11.  PRÍJEMCI DÁT

 

11.1.       V súvislosti s poskytovaním služieb budú osobné údaje sprístupnené externým subjektom, medzi ktoré patria najmä dodávatelia zaisťujúci prevádzku IT systémov, subjekty ako banky a prevádzkovatelia platobných systémov, subjekty poskytujúce účtovné služby, kuriéri (v súvislosti s realizáciou zákazky), marketingové agentúry (v rámci marketingových služieb) a subjekty spriaznené so správcom údajov, vrátane spoločností z jeho kapitálovej skupiny.

11.2.       V prípade súhlasu užívateľa môžu byť jeho údaje poskytnuté aj iným subjektom na ich vlastné účely, vrátane marketingových.

11.3.       Správca údajov si vyhradzuje právo oznámiť vybrané informácie o užívateľovi príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré o také informácie požiadajú a to na základe príslušného právneho základu a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

 

12.   PREDÁVANIE ÚDAJOV MIMO EHP

 

12.1.       Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne stanovenej európskym právom. Z tohto dôvodu správca údajov odovzdáva osobné údaje mimo EHP iba ​​vtedy, ak je to nevyhnutné a so zodpovedajúcou úrovňou ochrany, a to predovšetkým prostredníctvom:

 

12.1.1.       spolupráca so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie o zabezpečení primeranej úrovne ochrany osobných údajov;

 

12.1.2.       používanie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;

 

12.1.3.       uplatňovanie záväzných podnikových pravidiel schválených príslušným orgánom dohľadu;

 

12.1.4.       v prípade prenosu údajov do USA – spolupráca so subjektmi zaisťujúcimi uplatňovanie odporúčaní Európskej komisie týkajúcich sa prenosu údajov.

 

12.2.       Správca údajov vždy informuje o zámere odovzdať osobné údaje mimo EHP vo fáze ich zhromažďovania.

13.   ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

13.1.       Správca údajov priebežne vykonáva analýzu rizík, aby zaistil bezpečné spracovanie osobných údajov – predovšetkým aby k údajom mali prístup iba oprávnené osoby, a to iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na úlohy, ktoré plní. Správca údajov dbá na to, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli zaznamenávané a vykonávané iba oprávnenými zamestnancami a spolupracovníkmi.

 

13.2.       Správca údajov podniká všetky potrebné kroky, aby zaistil, že jeho subdodávatelia a ďalšie spolupracujúce subjekty zaručia uplatnenie vhodných bezpečnostných opatrení v každom prípade, keď spracúvajú osobné údaje v mene správcu údajov.

14.  KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

14.1.       Kontakt so správcom údajov je možný prostredníctvom e-mailovej adresy administracja@panattoni.com alebo korešpondenčnej adresy: Panattoni Development Europe sp.z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Varšava.

 

14.2.       Správca údajov menoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať na e-mailovej adrese iod@panattoni.pl v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa spracovania osobných údajov.

15.   ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

15.1.       Zásady sú priebežne overované a v prípade potreby aktualizované.

 

15.2.       Bola prijatá aktuálna verzia týchto zásad, ktorá je platná od 18. októbra 2021.

 

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni