• Home
  • Polityka prywatności serwisu

Ochrona danych oświadczenie

 

1.      DEFINICJE

1.1.       Administrator – spółka Panattoni Development Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000310363, NIP: 5252437526.

1.2.       Dane  osobowe  –   informacje   o   osobie   fizycznej   zidentyfikowanej   lub   możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.       Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4.       RODO – Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5.       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/.

1.6.       Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca  Serwis  lub  korzystająca  z  jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2.      PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1.       W związku  z  korzystaniem  przez  Użytkownika  z  Serwisu  Administrator  zbiera  dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3.      CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1.       Dane osobowe  wszystkich  osób  korzystających z Serwisu (w tym  adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1.       w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych  w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2.       w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3.       w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.2.       Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.3.       Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.4.       Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.5.       Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1.       w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.5.2.       w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

NEWSLETTER

3.6.       Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e- mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

3.7.       Dane osobowe są przetwarzane:

3.7.1.       w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.7.2.       w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

3.7.3.       w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.7.4.       w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

MARKETING BEZPOŚREDNI

3.8.       Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

3.9.       Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O zamiarze prowadzenia tego rodzaju marketingu Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

4.      PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

4.1.       Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, Linkedin, Vimeo, Xing, Instragram, Facebook, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

5.      WTYCZKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5.1.       W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Linkedin, YouTube, Xing, Instagram, Facebook, Twitter). Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika (nawet gdy użytkownik nie posiada profilu w danym portalu społecznościowym). Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Polityka prywatności LInkedin

Polityka prywatności YouTube

Polityka prywatności Xing

Polityka danych Instagram 

Polityka danych Facebook 

Polityka prywatności Twitter

6.      PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1.       Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje  ułatwiające  korzystanie ze strony internetowej

– np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

6.2.       Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku  z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.2.1.       pliki cookies z danymi  wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

6.2.2.       uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

6.2.3.       pliki cookies służące  do  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

6.2.4.       sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych, na czas trwania sesji (ang. Multimedia player session cookies)

6.2.5.       trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

7.      NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

1.1.       Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

1.2.       Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

1.3.       Pliki cookises Leadforensics to pliki wykorzystywane przez spółkę Leadforensics w celu ustalenia skąd pochodzą Użytkownicy Serwisu. Na podstawie zebranych danych w postaci adresu IP, danych o odwiedzonych stronach, pochodzeniu Użytkownika i czasu jaki spędził w Serwisie – Leadforensic ustala, skąd pochodzi podmiot odwiedzający Serwis. Plik jest przechowywany przez 12 miesięcy od czasu jego umieszczenia w urządzeniu Użytkownika. Informacje na temat przetwarzania danych przez Leadforensic w zakresie powyższej usługi dostępne są  tutaj

1.4.       Pliki cookies Leady to pliki wykorzystywane przez spółkę Leady.com w celu ustalenia skąd pochodzą Użytkownicy Serwisu. Na podstawie zebranych danych w postaci adresu IP, danych o odwiedzonych stronach, pochodzeniu Użytkownika i czasu jaki spędził w Serwisie – Leady ustala, skąd pochodzi podmiot odwiedzający Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Leady.com w zakresie powyższej usługi dostępne są tutaj.

1.5.       Pliki cookies LeadFeeder to pliki wykorzystywane przez spółkę LeadFeeder w celu ustalenia skąd pochodzą Użytkownicy Serwisu. Na podstawie zebranych danych w postaci adresu IP (zbierane są wyłącznie adresy IP przypisane do podmiotów gospodarczych, natomiast adresy IP przypisane do pozostałych podmiotów są automatycznie odrzucane), danych o odwiedzonych stronach, pochodzeniu Użytkownika i czasu jaki spędził w Serwisie – LeadFeeder ustala, skąd pochodzi podmiot odwiedzający Serwis. Plik nosi nazwę _lfa i jest przechowywany przez 2 lata od czasu jego umieszczenia w urządzeniu Użytkownika.   Informacje na temat przetwarzania danych przez LeadFeeder w zakresie powyższej usługi dostępne są tutaj.

1.6.       Google Ads pozwala na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Google Ads to także narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są tutaj.

1.7.       LinkedIn Ads pozwala na wyświetlanie reklam użytkownikom Serwisu, umożliwiając jednocześnie precyzyjne targetowanie reklamy na podstawie danych takich, jak stanowisko i funkcja pełniona w organizacji, zakres działalności firmy, wykształcenie czy obecność użytkownika w grupach serwisu. Informacje na temat przetwarzania danych przez LinkedIn dostępne jest tutaj

8.      ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

8.1.       Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

8.2.       Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

8.3.       Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

8.3.1.       Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-  explorer-delete-manage-cookies

8.3.2.       Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

8.3.3.       Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.3.4.       Opera:     http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

8.3.5.       Safari:    https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8.4.       Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

8.4.1.       http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

8.4.2.       http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

9.      OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.       Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

9.2.       Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać

tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10.   UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 10.1.    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

10.2.    W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.

10.3.    Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

10.4.    Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się tutaj.

11.   ODBIORCY DANYCH

11.1.    W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług  marketingowych)  oraz  podmiotom  powiązanym  z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

11.2.    W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

11.3.    Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich  informacji,  opierając  się  na  odpowiedniej  podstawie  prawnej  oraz  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12.   PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

12.1.    Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

12.1.1.    współpracę   z   podmiotami   przetwarzającymi   Dane   osobowe   w   państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca  stwierdzenia  zapewnienia  odpowiedniego  stopnia  ochrony  Danych osobowych;

12.1.2.    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

12.1.3.    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

12.1.4.    w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami zapewniającymi stosowanie zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących transferów danych.

12.2.    Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

13.   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

13.1.    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

13.2.    Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

14.   DANE KONTAKTOWE

14.1.    Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail administracja@panattoni.com, lub adres korespondencyjny: Panattoni Development Europe sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

14.2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@panattoni.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

15.   ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

15.1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

15.2.    Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 18 października 2021 r.

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni