• Home
  • Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Jeżeli zgłosiła Pani / zgłosił Pan chęć sprzedaży nieruchomości, bądź w inny sposób uczestniczy Pani / Pan w procesie obsługi inwestycji to administratorami Pani / Pana danych osobowych są te spółki, tj.: 
a. Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 
b. Panattoni Europe Sp. z o.o. 
które przetwarzają Pani / Pana dane w celu dokonania oceny stanu prawnego nieruchomości oferowanej przez Panią / Pana do nabycia i przygotowania transakcji dotyczącej nieruchomości, pozyskania finansowania zakupu nieruchomości, komercjalizowania nieruchomości lub administrowania nieruchomością. Wzajemne udostępnianie podanych przez Panią / Pana danych niezbędnych do udziału w Procesie: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane, których przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia badania prawnego nieruchomości, dane, których przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia umowy przedwstępnej/ umowy nabycia nieruchomości/umowy najmu nieruchomości/umowy o administrowanie nieruchomością. W tym zakresie w/w spółki współadministrują Pani / Pana danymi zgodnie z uzgodnieniami, których zasadnicza treść dostępna jest poniżej. 
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ograniczenia, sprostowania oraz usunięcia danych, a także – w zakresie przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych z uwagi na Pana Pani szczególną sytuację. Punktem kontaktowym w sprawach związanych ze współadministrowaniem jest PDE, z którą można się skontaktować pod adresem IOD@panattoni.com. 
Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami: 

1. Dokonanie oceny stanu prawnego nieruchomości oferowanej przez Panią / Pana do nabycia i przygotowanie transakcji dotyczącej tej nieruchomości, a także pozyskanie finansowania zakupu nieruchomości, komercjalizowanie nieruchomości oraz administrowanie nieruchomością wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez spółki: Panattoni Development Europe Sp. z o.o. oraz Panattoni Europe Sp. z o.o. 

2. W związku z udziałem w procesie przetwarzania Pani / Pana danych, dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez te spółki zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym spółki wymienione w pkt 1, w celu wykonania obowiązku nałożonego na współadministratorów, zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. 

3. Spółki wymienione w pkt 1 w ramach uzgodnień ustaliły, że do czynności objętych współadministrowaniem należy zbieranie danych osobowych osób uczestniczących w procesie obsługi inwestycji, w tym osób zgłaszających propozycję sprzedaży nieruchomości i wzajemne ich przekazywanie pomiędzy spółkami wymienionymi w pkt 1. W przypadku zgłaszających propozycję sprzedaży nieruchomości, przekazywanie danych następuje w momencie zgłoszenia przez Panią / Pana propozycji sprzedaży. W przypadku osób uczestniczących w innych etapach procesu obsługi inwestycji, przekazywanie danych następuje z chwilą uruchomienia tego etapu. 

4. Przekazywanie obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane, których przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia badania prawnego nieruchomości, dane, których przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia umowy przedwstępnej/ umowy nabycia nieruchomości, a także pozyskania finansowania zakupu nieruchomości, zawarcia umowy najmu nieruchomości lub umowy o administrowanie. Podstawą prawną przetwarzania danych przez współadministratorów jest ich prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na sprawnym zarządzaniu procesem obsługi inwestycji przez spółki wymienione w pkt 1. 

5. Współadministratorzy informują, iż w przypadku osób, które zgłosiły ofertę sprzedaży w biurze pośrednika w obrocie nieruchomościami dane osobowe wskazane w pkt 4 powyżej współadministratorzy otrzymali od tego pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

6. W odniesieniu do czynności, które są współadministrowane przez Spółki wymienione w pkt 1 przysługuje 
Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani / Pan również prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w zakresie przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes. Złożenie skutecznego sprzeciwu uniemożliwi jednak udział w transakcji sprzedaży nieruchomości. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego Pani / Pan może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Panattoni Development Europe sp. z o.o.. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem IOD@panattoni.com. Niezależnie od powyższego może Pani / Pan dochodzić swoich praw wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec którejkolwiek ze Stron wspólnie odpowiedzialnej za czynność przetwarzania danych osobowych objętą współadministrowaniem, tj. wobec którejkolwiek ze spółek wymienionych w pkt 1 niniejszej informacji, z systemów której Pani / Pan korzysta. 
 

 


 

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni